Portraits - Dragonfly Eye - Lake Darner - Aeshna eremita